• Log in
 • 0

  Geen producten in je winkelmand.

Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden Maatos

Voorwaarden De Huismuts Homeschool

Algemene voorwaarden

De Huismuts Instagramcursus

 

De Huismuts

KvK-nummer: 59860502

E-mail: support@dehuismuts.com

 

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven van De Huismuts.
 • Online cursus: Inhoud, waaronder teksten, afbeeldingen en video’s, die tegen betaling worden geleverd via het platform Maatos.com/dehuismutshomeschool.
 • Bedenktijd: termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van het ontbindingsrecht.
 • Ontbindingsrecht: recht van een consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand.
 • KlantOndernemer of Consument die deze algemene voorwaarden aanvaart en de wederpartij is van De Huismuts.
 • Jij: Andere benaming voor Klant
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen De Huismuts en Klant
 • Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. Direct Messages, zoals via Instagram, zijn hiervan uitgesloten.
 • De Huismuts: ondernemer, zoals ingeschreven bij de KvK onder nummer 59860502, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Partijen: De Huismuts en Klant gezamenlijk.
 • Website: com/dehuismutshomeschool

 

 1. Toepassing
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen De Huismuts en Klant.
  • Als een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling danwel nietig is of vernietigd wordt, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Partijen zullen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in lijn ligt met het doel van de vernietigde of nietige bepaling.

 

 1. Aanbod en Aanvaarding
  • De Huismuts doet een aanbod via de Website.
  • De Huismuts mag op elk moment het aanbod, de inhoud daarvan of de prijsstelling daarvan wijzigen. Het aanbod dat bestond op het moment dat Klant aanvaardt, is het geldende aanbod.
  • Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van duidelijke fouten in dit aanbod, zoals een onredelijk en onrealistisch hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.
  • Klant kan het aanbod aanvaarden door deze op de Website te bestellen en te betalen.
  • In uitzondering op het overige in dit artikel gestelde, komt de overeenkomst tussen partijen slechts tot stand nadat De Huismuts, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte ben gesteld of Jijj aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft De Huismuts het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

 1. Ontbinding
  • Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van de online cursus ga Jij ermee akkoord dat de overeenkomst direct kan worden uitgevoerd en nagekomen. Jij ziet gelijktijdig met de aanvaarding van het aanbod af van je recht op ontbinding.
  • Enkel in het geval de online cursus niet direct, maar in delen of op termijn, uitgevoerd wordt, heb Jij gedurende 14 dagen vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst, het recht van ontbinding. Ontbinding moet altijd Schriftelijk aan De Huismuts worden medegedeeld.
  • Ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is niet mogelijk, wanneer Jij voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en Jij hebt erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.
  • Wanneer de online cursus al gedeeltelijk is nagekomen en Jij een recht op ontbinding hebt dat je inroept, zal De Huismuts binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van de ontbinding, pro rata het bedrag vergoeden dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door De Huismuts tot aan het moment van ontbinding is nagekomen.
  • Wanneer Jij gebruik maakt van het ontbindingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

 1. Benodigdheden online cursus
  • Om toegang te krijgen tot de online cursus, moet Jij over een account beschikken. Wanneer je op de Website toegang koopt tot de cursus, conform artikel 3.4, moet Jij je gegevens opgeven. Alleen dan kun Jij toegang krijgen tot de online cursus.
  • De Huismuts mag de toegang tot de online cursus opschorten, tot Jij je account aan De Huismuts per e-mail hebt medegedeeld. De Huismuts zal geen actie ondernemen om het account van Klant te achterhalen, wanneer Jij deze niet zelf aan De Huismuts hebt medegedeeld.
  • Jij mag de toegang tot jouw account gedurende de online cursus niet met anderen delen. Toegang tot de online cursus is persoonlijk en slechts voor één persoon.
  • Bij inschrijving voor de online cursus, tenminste 72 uur voor het begin ervan, zal Jij voor de start van de online cursus toegang krijgen tot het volgen van het platform waar de online cursus gegeven wordt.
  • Bij inschrijving voor de online cursus, wanneer deze al van start is gegaan, krijg je toegang tot het volgen van het platform waar de online cursus gegeven wordt, binnen 72 uur nadat de betaling door De Huismuts is ontvangen.

 

 1. Instagramcursus
  • De online cursus wordt aangeboden zoals de informatie vermeld op de Website. Jij kan geen rechten ontlenen aan enige mededeling over de online cursus buiten de Website of gedaan door derden.
  • Toegang tot de online cursus is persoonlijk. Toegang tot de online cursus of de inhoud van de online cursus mogen niet gedeeld worden met derden.
  • Bij een vermoeden van het delen van toegang tot de online cursus met derden, wordt de toegang de online cursus voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat De Huismuts aan Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.
  • Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van het account of de toegang tot de online cursus dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor De Huismuts of derden.
  • Als Jij in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan De Huismuts, dan is De Huismuts gerechtigd de toegang tot de online cursus te ontzeggen, zonder dat De Huismuts enige schadevergoeding verschuldigd is.
  • De online cursus is ontworpen op basis van de kennis en ervaring van De Huismuts. Met de online cursus wil De Huismuts Klant informeren, tips en trucs geven op het onderwerp van de online cursus.
  • De online cursus is vanaf de start van de online cursus 30 dagen beschikbaar, ongeacht het moment waarop Jij toegang tot de online cursus hebt gekocht of gekregen.
  • De Huismuts biedt geen garantie op enige voortgang of verbetering van kennis en/of kunde van Klant, noch biedt De Huismuts enige garantie op resultaat. Resultaten zijn mede afhankelijk van de inspanningen die Jij investeert.
  • Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online cursus dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor De Huismuts of derden.
  • De Huismuts biedt uitdrukkelijk geen persoonlijke begeleiding bij de online cursus. Incidentele persoonlijke antwoorden op Direct Messages via Instagram zijn daarom vrijblijvend. De Huismuts is niet verplicht op alle persoonlijke vragen, Direct Messages of e-mails met betrekking tot de inhoud van de online cursus te antwoorden.

 

 1. Intellectuele Eigendom
  • De Huismuts is rechthebbende van alle door De Huismuts vervaardigde werken van intellectuele eigendom waaronder maar niet uitsluitend de werken die door De Huismuts aangeleverd worden, getoond of toegezonden worden of anderszins geleverd worden. Klant mag daarom deze werken niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Huismuts.
  • Voor zover De Huismuts niet de rechthebbende is van de werken, heeft De Huismuts hiervoor een geldige licentie. Deze werken mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.
  • Klant dient de persoonlijkheidsrechten van de rechthebbende, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, te respecteren.
  • Alle video’s, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of andere materialen zijn persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met derden, noch op een andere wijze openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het publiceren of delen op internet van een deel of het geheel van deze materialen. Klant is bovendien, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag Klant de licentie overdragen. Uiteraard mag Klant voor strikt persoonlijk gebruik de werken downloaden, opslaan en/of printen.
  • Jij mag wel screenshots van de online cursus delen op je eigen Instagramaccount, wanneer je aan de volgende voorwaarden voldoet:
   • Je tagt @dehuismuts; en
   • Je tagt [@dehuismutshomeschool; en
   • Je plaatst eigen content over het screenshot heen op zodanige wijze dat derden hierdoor niet de inhoud van de cursus kunnen zien of volgen en het delen van het screenshot geen afbreuk doet aan het commerciële belang van De Huismuts.
  • Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

 1. Vergoeding en Betaling
  • Jij moet het bedrag vergoeden, zoals dat in het aanbod op de Website stond vermeld.
  • Betaling kan alleen direct en vooruit via iDeal, tenzij anders schriftelijk overeengekomen
  • Wanneer de online cursus niet via de Website is gekocht, zal De Huismuts voor het overeengekomen bedrag een (digitale) factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • De Huismuts kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
  • De Huismuts is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op het beeldscherm van Klant, waardoor inhoud van de online cursus een andere indruk kan achterlaten dan door De Huismuts was bedoeld.
  • De Huismuts is niet aansprakelijk voor enige mededelingen van derden of voor beslissingen die Jij naar aanleiding van de online cursus hebt genomen of producten of diensten die Jij naar aanleiding van de online cursus hebt aangeschaft of afgenomen.
  • De aansprakelijkheid van De Huismuts is beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die De Huismuts voor de online cursus heeft ontvangen.
  • De Huismuts is niet aansprakelijk voor enige informatie die verstrekt is door derden of voor schade als gevolg van die informatie.
  • De Huismuts is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat De Huismuts is uitgegaan van, door of vanwege door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.
  • De Huismuts is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Klant.
  • De Huismuts is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van Klant die de overeenkomst is aangegaan in uitoefening van diens eigen beroep of bedrijf, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door De Huismuts of het al dan niet toepassen van de door De Huismuts beschikbaar gestelde informatie.
  • De Huismuts heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, om schade ongedaan te maken.
  • Wanneer Instagram de online cursus niet (volledig) vertoont of anderszins aan Instagram is te wijten dat de online cursus niet conform deze algemene voorwaarden aan de Klant geleverd kan worden, zal De Huismuts de betaalde vergoeding aan Klant terugbetalen, binnen 30 dagen nadat is gebleken dat de online cursus door toedoen of nalaten van Instagram niet geleverd kan worden.
  • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Huismuts of de door haar ingehuurde derden.

 

 1. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
  • De Huismuts behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  • Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk medegedeeld.
  • Als de Klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan Klant tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

 1. Klachten en Geschillen
  • Klachten over geleverde online cursus of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend.
  • Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
  • Ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij De Huismuts zich zal inzetten de best mogelijke oplossing te bereiken. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal De Huismuts hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen een oplossing verwacht mag worden.
  • Klant heeft tevens het recht om, indien een klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, klachten in te dienen over online aankopen, bij de Geschillencommissie Algemeen of door gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

 1. Overige
  • De Huismuts gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring. De privacyverklaring is te allen tijde te vinden op de Website.
  • Op deze algemene voorwaarden en bijbehorende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
© 2024 De Huismuts - Powered by Maatos